Regulamin

Regulamin korzystania z domków i apartamentów  HolickieBerdo

I.Postanowienia ogólne

 1. Na terenie Ośrodka Holickie Berdo mogą przebywać osoby, które zarezerwowały  i opłaciły pobyt w ośrodku.
 2. Wynajęcie domku lub apartamentu i wpłata zaliczki oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu przez gości.
 3. Goście  korzystający z usług Ośrodka Holickie Berdo są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 4. Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie  jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz 1000) przez właścicieli ośrodka dla potrzeb niezbędnych do realizacji  jego pobytu.
 5. Na terenie ośrodka zezwala się na organizacje imprez masowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela ośrodka.
 6. Ośrodek nie akceptuje zwierząt domowych.
 7. Właściciel Ośrodka HolickieBerdo nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania zasad ustalonych niemniejszym regulaminem przez  Wynajmujących.
 8. 8. Wszelką odpowiedzialność za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie ośrodka oraz za uszkodzenie samochodu na parkingu,   ponosi wyłącznie ich właściciel.
 9. Następstwa nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, uszkodzenia mienia gości nie stanowią podstawy do żądania odszkodowania od właściciela ośrodka i mogą być pokryte wyłącznie z własnej  polisy gości ośrodka.

II. Zasady wynajmu i zakwaterowania oraz rezygnacji z pobytu.

 1. Ośrodek HolickieBerdo świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Wynajem domków  i apartamentów wypoczynkowych obejmuje liczbę do 6 osób.
  Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Wydłużenie pobytu po zakończeniu rezerwacji wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zgody właściciela ośrodka.
 5. Należności związane z wynajęciem domków wypoczynkowych należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ośrodku, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Wpłacony zadatek zwracamy na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem po pisemnym zgłoszeniu zamiaru rezygnacji z przyjazdu w pozostałych przypadkach zadatek przepada.
 7. Wynajmujący po odebraniu kluczy staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie domku/apartamentu oddanego mu do użytkowania.
 8. W przypadku wcześniejszego opuszczenia wynajmowanego domku/ apartamentu przez wynajmującego i z jego winy, nie może on żądać zwrotu środków za ten czas.

III. przepisy porządkowe i zasady korzystania z  obiektu i terenu wokół.

 1. Wynajmującyzobowiązuje się do zachowywania się na terenie Ośrodka Holickie Berdo w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych gości oraz mieniu ośrodka.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22 do 7 rano.
 3. W domkach/ apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia także  e-papierosów, a złamanie tego zakazu przez wynajmującego,  skutkuje pokryciem kosztów aromatyzacji w wysokości 300 zł.
 4. Używanie własnych przenośnych grilli nie jest dopuszczalne na terenie ośrodka, a rozpalanie ogniska tylko za zgodą właściciela obiektu i w wyznaczonym przez niego miejscu.
 5. Zabranie się używania w domkach/ apartamentach,  nie stanowiących standardowego wyposażenia,   własnych urządzeń elektrycznych o dużej mocy.
 6. Wynajmujący wychodząc z domku/ apartamentu powinien  sprawdzić , czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 7. Wynajmujący domki wypoczynkowe, na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu na miejscu wskazanym przez właściciela obiektu.
 8. Śmieci i inne odpady  posegregowane , należy odnosić do  pojemników znajdujących się na zewnątrz w wyznaczonych miejscach  domków (obowiązuje segregacja śmieci).
 9. Pobyt dzieci na placu zabaw, dozwolony jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej, która ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność.
 10. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel ośrodka może wypowiedzieć umowę najmu domków ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów.
 11. Ośrodek Holickie Berdo nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. Przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, zakłócenia sygnału Wi-fi i TV.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do domu pod nieobecność gości w razie awarii.
 13. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń oraz wyposażenia, powstałe z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, po oszacowaniu ich wartości przez właściciela, obciążą wynajmującego.
 14. W przypadku braku możliwości wyceny szkody w dniu wyjazdu wynajmującego,  właściciel ośrodka zastrzega sobie prawo do wyceny szkody w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
 15.  Zgubienie klucza do domku/apartamentu przez wynajmującego skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 50 zł.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
phone

Numer telefonu

516 296 317
adres

Adres

Holickie Berdo
Wołkowyja
ul. Bieszczadzka 3C,
38-610 Polańczyk